Program

Program placówki wyodrębnia główne treści edukacyjne: aktywność społeczną, językową, poznawczą, artystyczną, ruchową i zdrowotną oraz zakłada pełną elastyczność w toku wykorzystywania go w pracy pedagogicznej, co oznacza dostosowanie stawianych zadań do potrzeb zespołu dziecięcego i poszczególnych dzieci.

Poza tym w naszym placówce wykorzystujemy innowacyjne metody dydaktyczne:

Innowacyjne metody czytania w przedszkolu:

  • Metoda symultaniczno-sekwencyjna J. Cieszyńskiej
  • Metoda barwno-dźwiękowa Heleny Metery
  • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Metody twórcze w wychowaniu fizycznym w przedszkolu:

  • Metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa
  • Metoda gimnastyki rytmicznej A. i M. Kniesów
  • Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana
  • Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metody aktywne w przedszkolnej edukacji muzycznej:

  • Metoda wychowania muzycznego Emila Jaquesa Dalcroze’a
  • Rytmika Carla Orffa

Metody edukacji matematycznej

  • Świat liczb Willego.