Nasza Misja

WIZJA

 • Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
 • Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości.
 • Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.
 • Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

MISJA

 • Przyzwyczaja do odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych.
 • Jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców.
 • Stwarza przyjazną, domową atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspokaja potrzeby dzieci, wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań.
 • Stwarza atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności rozwijając swoją osobowość i aktywność wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata.
 • Kształtuje i rozwija postawy twórcze swoich wychowanków, stosuje metody aktywne i techniki rozwijania zdolności twórczego myślenia.
 • Wykorzystuje naturalną potrzebę działania dzieci stwarzając takie sytuacje, które wyzwolą u niego przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania.
 • Uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska.
 • Wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami.
 • Otwarte jest na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola – partnerska współpraca z rodziną dziecka.
 • Podąża za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektuje jego potrzeby, wspiera w dążeniu do samodzielności i niezależności.
 • Wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej.
 • Oferuje pomoc psychologiczną i logopedyczną.
 • Organizuje wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka.