Formularz rekrutacyjny - przedszkole

Dane do celów rekrutacji do Niepublicznego Przedszkola "Bystry Maluszek" w Tarnowskich Górach
1. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Numer telefonu
2. Imię i nazwisko dziecka
Data urodzenia:
Klauzula informacyjna
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej zwane: RODO informujemy, iż:
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Niepubliczne Przedszkole „Bystry Maluszek” w Tarnowskich Górach.
 3. Osobą administrującą w imieniu podmiotu jest Katarzyna Mol – Galios – Dyrektor Przedszkola
 4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka podawane w niniejszym Formularzu REKRUTACYJNYM będą przetwarzane w celu rekrutacji do Niepublicznego Przedszkola „Bystry Maluszek” w Tarnowskich Górach, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 5. Podanie Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest niezbędne i odbywa się na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o systemie oświaty, przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów RODO.
 6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane do momentu podpisania umowy o świadczenie usług przedszkolnych lub do terminu w jakim dziecko miało zostać zapisane do przedszkola. W przypadku niezakwalifikowania dziecka dane zostaną usunięte.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka, jak również prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej;
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy RODO;
 9. Pani/Pana dane oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich;
 10. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
 11. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie skutkowało koniecznością rozwiązania niniejszej umowy.